Hỗ trợ

Hướng dẫn đăng nhập vào hệ thống Single Sign-On Đại học Thủ Dầu Một

Truy cập trang: https://account.tdmu.edu.vn/


Tại đây, có thể đăng nhập bằng tài khoản email đã đăng ký trong trang ĐKMH hoặc quét mã QR từ 1 thiết bị khác đã đăng nhập trước đó.

Tiến hành đăng nhập bằng tài khoản Email đã cập nhật vào trang DKMH trước đó.

Sau khi đăng nhập thành công sẽ điều hướng về trang https://account.tdmu.edu.vn
Chọn tài khoản Email đã đăng nhập từ trước và phải có trong hệ thống DKMH
Mã QR hiện trên trình duyệt của thiết bị cần được đăng nhập.

Trên thiết bị đã đăng nhập, tiến hành truy cập trang https://account.tdmu.edu.vn sau đó trên menu chọn "Quét mã QR"
Lưu ý: bạn phải cấp quyền truy cập Camera/ máy ảnh cho trình duyệt của thiết bị này.


Sau khi quét xong. Trên thiết bị quét: chọn "Là tôi" nếu xác nhận là bạn đang đăng nhập, chọn "Không phải tôi" nếu không phải là bạn đang đăng nhập.


Trên thiết bị cần đăng nhập: Nếu mã QR hết hạn, hoặc hủy đăng nhập thì chọn "Lấy lại mã" 

 


25/06/2021 10:55 — 46201