KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản KHÓA 21030 THI Ngày 17 tháng 04 năm 2021


STT Số báo danh Kết quả chấm phúc khảo Ghi chú
1 21030033 4
2 21030049 4,5
3 21030059 4
4 21030060 4
5 21030066 4,5
6 21030076 4,5
7 21030116 3,5
8 21030123 4,5
9 21030166 5
10 21030177 5
11 21030207 4,5
12 21030221 3,5
13 21030241 3,5
14 21030273 4
15 21030366 4
16 21030374 4
Danh sách này có 16 thí sinh.

watch_later
26/04/2021 15:30:00  
visibility
 176