KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản KHÓA 18080 THI Ngày 20 tháng 10 năm 2018


STT Số báo danh Kết quả chấm phúc khảo Ghi chú
1 18080012 4,5
2 18080024 4
3 18080038 5
4 18080043 4,5
5 18080112 4
6 18080165 4
7 18080191 4,5
8 18080195 4,5
9 18080241 4,5
10 18080253 4,5
11 18080329 4,5
Danh sách này có 11 thí sinh.

watch_later
29/10/2018 15:00:00  
visibility
 505