Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (07A/2015) khóa 15070 Ngày 31 tháng 10 năm 2015

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 15070001 Lê Nguyễn Trường An Nữ 21/08/1995 Sông Bé 9.5 8.5 Đậu
2 15070002 Văn Quang An Nam 25/05/1995 Bình Dương 7 7.5 Đậu
3 15070003 Trần Vương Thanh An Nam 20/01/1994 Bình Dương 6 3.5 Rớt
4 15070004 Phạm Thị Hồng Ân Nữ 05/05/1994 Quảng Nam 6.5 4.5 Rớt
5 15070005 Cao Nguyễn Hoài Ân Nữ 01/11/1996 Bình Thuận 7.5 4.5 Rớt
6 15070006 Nguyễn Trần Trâm Anh Nữ 25/09/1996 Bình Dương 9 8.5 Đậu
7 15070007 Trương Thị Lan Anh Nữ 07/05/1996 Gia Lai 9 6 Đậu
8 15070008 Đoàn Lê Mai Anh Nữ 01/10/1996 Thái Bình 8.5 9 Đậu
9 15070009 Đoàn Lê Quốc Anh Nam 07/10/1996 Sông Bé 5.5 5.5 Đậu
10 15070010 Hoàng Thị Kim Anh Nữ 18/06/1993 Bình Thuận 9.5 4.5 Rớt
11 15070011 Nguyễn Thị Hoàng Anh Nữ 22/02/1994 Sông Bé 9 9.5 Đậu
12 15070012 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 05/05/1995 Đắk Lắk 5.5 4 Rớt
13 15070013 Đinh Thị Ngọc Ánh Nữ 13/04/1996 Đắk Lắk 7.5 4 Rớt
14 15070014 Lê Thị Ngọc Ánh Nữ 14/05/1995 Bình Dương 8 8 Đậu
15 15070015 Nguyễn Thị Hồng Biên Nữ 08/03/1994 Bình Phước 6.5 4 Rớt
16 15070016 Lê Thị Minh Bình Nữ 20/05/1995 Bình Thuận 8.5 4 Rớt
17 15070017 Lê Thị Bốn Nữ 10/02/1995 Bình Dương 10 7.5 Đậu
18 15070018 Trần Thị Kim Chi Nữ 23/11/1995 Đắk Lắk 10 0 Rớt
19 15070019 Lê Thiện Chí Nam 19/05/1994 Bình Dương 4.5 2 Rớt
20 15070020 Dương Thị Chinh Nữ 05/10/1996 Hà Tây 8 7.5 Đậu
21 15070021 Hồ Duy Chinh Nam 14/09/1995 Nghệ An 6 6 Đậu
22 15070022 Nguyễn Lý Ngọc Cương Nữ 01/09/1985 Bình Phước 8.5 5 Đậu
23 15070023 Đỗ Chí Cường Nam 07/04/1994 Bình Dương 7.5 6 Đậu
24 15070024 Ngô Thị Bích Đào Nữ 20/06/1995 Quảng Ngãi 7 5.5 Đậu
25 15070025 Nguyễn Thị Hồng Đào Nữ 17/08/1993 Bình Dương 8 6.5 Đậu
26 15070026 Đinh Đắc Đạo Nam 12/01/1994 Lâm Đồng 9 8 Đậu
27 15070027 Nguyễn Cao Diễn Nam 01/08/1996 Bình Dương 8.5 8.5 Đậu
28 15070028 Bùi Thị Dự Nữ 25/09/1996 Hà Nội 6.5 4 Rớt
29 15070029 Bùi Công Minh Đức 05/04/1993 Sông Bé 9 3.5 Rớt
30 15070030 Đào Thị Dung Nữ 12/07/1991 Thanh Hóa 9 8 Đậu
31 15070031 Phan Ngọc Thùy Dung Nữ 01/03/1996 Bình Dương 8 6 Đậu
32 15070032 Đào Xuân Dũng Nam 24/11/1995 Thanh Hóa 7.5 3.5 Rớt
33 15070033 Trần Thị Hiền Dương Nữ 13/02/1994 Nam Định 7.5 4.5 Rớt
34 15070034 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 11/01/1995 Bình Dương 9 5 Đậu
35 15070035 Nguyễn Đức Duy Nam 10/10/1995 Hà Tây 10 8.5 Đậu
36 15070036 Nguyễn Thị Duyên Nữ 29/06/1996 Nam Định 9 9.5 Đậu
37 15070037 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 03/08/1996 Lâm Đồng 9 5 Đậu
38 15070038 Lê Thị Mỹ Duyên Nữ 13/09/1995 Bình Dương 8 6 Đậu
39 15070039 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 30/08/1995 Bình Phước 5.5 4 Rớt
40 15070040 Phan Hồng Mỹ Duyên Nữ 08/08/1994 Ninh Thuận 7.5 4.5 Rớt
41 15070041 Phạm Thị Hồng Gấm Nữ 06/07/1996 Lâm Đồng 7.5 4 Rớt
42 15070042 Phan Trà Giang Nữ 30/10/1994 Hà Tĩnh 8.5 8 Đậu
43 15070043 Lê Thị Ngọc Nữ 27/09/1993 Đắk Lắk 7.5 6 Đậu
44 15070044 Đinh Thị Ngân Nữ 10/10/1996 Hà Tĩnh 8.5 5.5 Đậu
45 15070045 Trần Thị Thu Nữ 06/03/1995 Sông Bé 7 5 Đậu
46 15070046 Phạm Vân Nữ 22/09/1996 Đồng Nai 7 4 Rớt
47 15070047 Phạm Thị Thu Nữ 26/12/1994 Bình Phước 7.5 5 Đậu
48 15070048 Trần Thị Tuyết Hân Nữ 14/03/1996 TP. Hồ Chí Minh 7.5 5.5 Đậu
49 15070049 Nguyễn Thị Hằng Nữ 23/11/1993 Gia Lai 0 0 x
50 15070050 Trần Thị Thanh Hằng Nữ 28/06/1995 Bình Dương 10 8.5 Đậu
51 15070051 Phạm Thị Thúy Hằng Nữ 03/08/1992 Đắk Lắk 4 7 Rớt
52 15070052 Nguyễn Thị Hằng Nữ 10/11/1993 Nam Định 8 5.5 Đậu
53 15070053 Bùi Thị Mỹ Hạnh Nữ 23/02/1995 Sông Bé 7.5 6.5 Đậu
54 15070054 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Nữ 28/09/1980 Bình Phước 9 4.5 Rớt
55 15070055 Phan Thị Mỹ Hảo Nữ 20/11/1996 Gia Lai 8.5 4 Rớt
56 15070056 Mai Hoàng Phương Hảo Nữ 19/12/1995 Bình Dương 9.5 4.5 Rớt
57 15070057 Đặng Ngọc Như Hảo Nữ 17/06/1995 Sông Bé 7.5 6 Đậu
58 15070058 Nguyễn Thị Hậu Nữ 15/08/1996 Sông Bé 8 5 Đậu
59 15070059 Đặng Thị Hiên Nữ 15/07/1996 Kon Tum 6.5 4 Rớt
60 15070060 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 05/07/1996 Đắk Lắk 6 4.5 Rớt
61 15070061 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 17/07/1990 Đồng Nai 6.5 5 Đậu
62 15070062 Hoàng Thị Hiền Nữ 27/10/1995 Hà Tĩnh 7 4.5 Rớt
63 15070063 Nguyễn Phan Ngọc Hiệp Nữ 15/01/1996 Tây Ninh 9.5 5 Đậu
64 15070064 Nguyễn Đỗ Thành Hiếu Nam 10/12/1996 Bình Dương 7 9 Đậu
65 15070065 Lê Thành Hiếu Nam 03/05/1996 Lâm Đồng 9 8.5 Đậu
66 15070066 Cao Sỹ Trung Hiếu Nam 30/04/1994 Tây Ninh 6.5 3.5 Rớt
67 15070067 Huỳnh Trọng Hiếu Nam 06/08/1993 Bình Dương 5.5 7 Đậu
68 15070068 Trương Xuân Hiệu Nam 30/09/1994 Quảng Trị 8 5 Đậu
69 15070069 Tô Thị Hoa Nữ 20/04/1996 Vĩnh Phúc 9.5 9 Đậu
70 15070070 Trần Thị Hoa Nữ 29/10/1995 Nam Hà 8.5 6 Đậu
71 15070071 Nguyễn Thị Hoa Nữ 10/01/1995 Quảng Ngãi 7.5 4 Rớt
72 15070072 Trần Thị Hoa Nữ 01/12/1996 Bình Dương 8.5 4 Rớt
73 15070073 Phạm Thị Hòa Nữ 20/07/1995 Nam Định 6.5 4 Rớt
74 15070074 Trần Thị Thúy Hoàn Nữ 05/11/1995 Nam Định 7 4.5 Rớt
75 15070075 Mạc Thị Thu Hợp Nữ 09/06/1996 Quảng Ngãi 7 4.5 Rớt
76 15070076 Từ Thích Nữ Huệ Nữ 17/01/1995 Sông Bé 9.5 8 Đậu
77 15070077 Vũ Thị Thu Hương Nữ 29/11/1996 Bình Dương 8 7 Đậu
78 15070078 Vũ Thị Hương Nữ 08/06/1996 Hải Phòng 7 4 Rớt
79 15070079 Cao Thị Hương Nữ 19/08/1995 Ninh Bình 8.5 4.5 Rớt
80 15070080 Ngô Đình Quang Huy Nam 26/01/1996 Bình Dương 8.5 6 Đậu
81 15070081 Lê Thị Lệ Huyền Nữ 23/05/1996 Kon Tum 6 6.5 Đậu
82 15070082 Đinh Thị Thu Huyền Nữ 20/03/1995 Ninh Bình 8.5 5.5 Đậu
83 15070083 Lê Thị Ngọc Huyền Nữ 06/10/1996 Phú Yên 7 4 Rớt
84 15070084 Đường Thị Thanh Huyền Nữ 17/12/1995 Nghệ An 7.5 3.5 Rớt
85 15070085 Phan Thị Huyền Nữ 15/02/1993 Đắk Lắk 7 5 Đậu
86 15070086 Phan Thị Hoài Khang Nữ 24/08/1996 Bình Dương 6 5 Đậu
87 15070087 Nguyễn Thị Kiều Nữ 29/06/1996 Bình Định 6 8 Đậu
88 15070088 Mai Lê Hoàng Lam Nam 06/12/1994 Bến Tre 6 7.5 Đậu
89 15070089 Nguyễn Thụy Mộng Lâm Nữ 09/05/1993 Bình Dương 5.5 0 Rớt
90 15070090 Cổ Thiện Lâm Nam 15/10/1994 Bình Dương 8 8 Đậu
91 15070091 Trịnh Thị Lan Nữ 23/09/1994 Đắk Lắk 7.5 4 Rớt
92 15070092 Châu Thị Hà Lan Nữ 05/11/1996 Quảng Ngãi 7.5 7 Đậu
93 15070093 Nguyễn Thị Lanh Nữ 27/05/1996 An Giang 6.5 4.5 Rớt
94 15070094 Trần Thị Lành Nữ 02/10/1993 Nghệ An 0 0 x
95 15070095 Nguyễn Lý Nữ 15/11/1996 Bình Dương 7 4.5 Rớt
96 15070096 Lê Thị Thùy Liên Nữ 06/06/1996 Bình Phước 6 3.5 Rớt
97 15070097 Nguyễn Thị Liễu Nữ 27/09/1995 Sông Bé 8.5 4.5 Rớt
98 15070098 Huỳnh Ngọc Liễu Nữ 03/01/1996 Bình Dương 7.5 5 Đậu
99 15070099 Nguyễn Thị Linh Nữ 20/01/1996 Hà Nam 6.5 4 Rớt
100 15070100 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 10/11/1996 Quảng Ngãi 7.5 3.5 Rớt
101 15070101 Bồ Mỹ Linh Nữ 20/03/1995 Bình Dương 7.5 3 Rớt
102 15070102 Võ Thị Mỹ Linh Nữ 30/08/1996 Bình Dương 9.5 6.5 Đậu
103 15070103 Phạm Khánh Linh Nữ 30/05/1996 Sông Bé 8.5 5 Đậu
104 15070104 Võ Thị Phương Linh Nữ 17/09/1996 Bình Dương 7 5 Đậu
105 15070105 Đàm Thị Linh Nữ 04/09/1996 Đắk Lắk 8 4 Rớt
106 15070106 Nguyễn Thị Bích Loan Nữ 28/07/1993 Bình Dương 6 1.5 Rớt
107 15070107 Ngô Ngọc Phương Loan Nữ 14/03/1996 Bình Thuận 7 3.5 Rớt
108 15070108 Bùi Duy Lộc Nam 19/10/1995 Quảng Nam 9 4.5 Rớt
109 15070109 Đinh Thị Luyến Nữ 01/01/1996 Sông Bé 8 4.5 Rớt
110 15070110 Phạm Mai Ly Nữ 24/02/1996 Hà Nội 9 8.5 Đậu
111 15070111 Bùi Thị Thảo Nữ 24/01/1995 Bình Định 6.5 4.5 Rớt
112 15070112 Phan Thị Mai Nữ 20/02/1996 Sông Bé 8.5 7 Đậu
113 15070113 Phạm Thị Ngọc Mai Nữ 24/01/1993 Tiền Giang 7.5 4.5 Rớt
114 15070114 Nguyễn Thị Thanh Mai Nữ 18/04/1988 Đồng Nai 7 5 Đậu
115 15070115 Lê Thị Mai Nữ 31/10/1993 Bình Dương 7 4.5 Rớt
116 15070116 Lưu Thị Mận Nữ 10/10/1994 Bình Định 7 4 Rớt
117 15070117 Phan Thị Trà Mi Nữ 24/01/1992 Đồng Nai 9 4.5 Rớt
118 15070118 Quảng Xuân Huyền Mi Nữ 09/05/1994 Ninh Thuận 0 0 x
119 15070119 Trần Thị Hà My Nữ 22/02/1996 Bình Dương 9 8.5 Đậu
120 15070120 Lê Thị Trà My Nữ 28/04/1996 Quảng Ngãi 7.5 8.5 Đậu
121 15070121 Trịnh Thị Ngọc Mỹ Nữ 15/06/1996 Thanh Hóa 8.5 9.5 Đậu
122 15070122 Dương Thị Hồng Nga Nữ 26/11/1996 Sông Bé 9 7 Đậu
123 15070123 Nguyễn Phương Ngân Nữ 11/06/1995 Bình Dương 6.5 4 Rớt
124 15070124 Hoàng Thị Kim Ngân Nữ 10/01/1996 Quảng Nam 8 4 Rớt
125 15070125 Lê Thị Thu Ngân Nữ 10/03/1996 Bình Dương 9 3 Rớt
126 15070126 Trần Thị Ngọc Nữ 01/11/1995 Quảng Trị 0 0 x
127 15070127 Nguyễn Thị Tuyết Ngọc Nữ 06/09/1996 Long An 8 4.5 Rớt
128 15070128 Nguyễn Minh Thiên Ngọc Nữ 18/12/1995 Bình Thuận 7.5 4 Rớt
129 15070129 Bùi Thị Hồng Nguyên Nữ 24/02/1996 Bình Dương 7.5 5 Đậu
130 15070130 Nông Thị Nhàn Nữ 12/12/1995 Đắk Lắk 5.5 3 Rớt
131 15070131 Hồ Thị Thanh Nhi Nữ 14/06/1995 Bình Định 9 9.5 Đậu
132 15070132 Hà Thị Thu Nhi Nữ 03/09/1996 Sông Bé 8 5 Đậu
133 15070133 Nguyễn Thị Hồng Nhiên Nữ 05/09/1996 Long An 7.5 6.5 Đậu
134 15070134 Trương Thị Quỳnh Như Nữ 24/12/1996 Bình Dương 9 9.5 Đậu
135 15070135 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 15/02/1994 Gia Lai 8 8 Đậu
136 15070136 Nguyễn Thị Ái Như Nữ 02/09/1995 Quảng Bình 0 0 x
137 15070137 Nguyễn Hồng Nhung Nữ 16/08/1994 Bình Dương 6 4.5 Rớt
138 15070138 Lê Thị Hồng Nhung Nữ 17/03/1996 Bình Dương 5.5 4 Rớt
139 15070139 Nguyễn Thị Nhung Nữ 12/10/1989 Đồng Nai 8 5 Đậu
140 15070140 Đặng Thị Nhung Nữ 14/06/1995 Sông Bé 7 5 Đậu
141 15070141 Đặng Thị Nở Nữ 16/03/1994 Đồng Nai 7 4 Rớt
142 15070142 Phạm Thị Oanh Nữ 19/09/1994 Quảng Bình 8.5 4 Rớt
143 15070143 Dương Công Phú Nam 02/01/1993 Tp.HCM 8 5 Đậu
144 15070144 Nguyễn Thành Phúc Nam 30/06/1996 Bến Tre 8 6 Đậu
145 15070145 Phạm Thị Kim Phụng Nữ 07/02/1989 Đồng Nai 8 8 Đậu
146 15070146 Nguyễn Trúc Phương Nữ 23/04/1991 Đồng Nai 8.5 7 Đậu
147 15070147 Nguyễn Thị Thảo Phương Nữ 15/05/1994 Cà Mau 7 5.5 Đậu
148 15070148 Nguyễn Hoàng Phương Nam 26/09/1995 Bình Dương 0 0 x
149 15070149 Nguyễn Thị Phương Nữ 04/06/1996 Bắc Giang 6.5 9 Đậu
150 15070150 Lê Thị Phượng Nữ 04/06/1994 Hà Tĩnh 6.5 5 Đậu
151 15070151 Thới Văn Quân Nam 09/01/1996 Quảng Ngãi 7.5 3 Rớt
152 15070152 Lê Thị Quế Nữ 12/06/1995 Thanh Hóa 7.5 4 Rớt
153 15070153 Đinh Thị Quý Nữ 24/10/1995 Bình Phước 7.5 5.5 Đậu
154 15070154 Phạm Nguyễn Như Quỳnh Nữ 05/10/1996 Bình Dương 4 5 Rớt
155 15070155 Quách Ngọc Như Quỳnh Nữ 28/09/1996 Đồng Nai 9.5 9.5 Đậu
156 15070156 Trương Hoài Sơn Nam 13/01/1996 Bình Dương 8.5 7.5 Đậu
157 15070157 Nguyễn Tấn Sơn Nam 01/01/1994 Bình Dương 7 4.5 Rớt
158 15070158 Trương Thị Tâm Nữ 07/07/1996 Bình Định 7 5 Đậu
159 15070159 Trần Văn Tha Nam 28/03/1996 Sông Bé 6.5 8.5 Đậu
160 15070160 Hoàng Anh Thái Nam 10/05/1995 Nghệ An 9 9.5 Đậu
161 15070161 Chu Thị Thanh Nữ 29/12/1996 Gia Lai 6.5 5 Đậu
162 15070162 Võ Tuấn Thanh Nam 15/02/1994 Bình Dương 7 4 Rớt
163 15070163 Nguyễn Thị Thanh Nữ 25/09/1994 Phú Yên 7.5 3 Rớt
164 15070164 Phạm Châu Thanh Nam 11/05/1995 Long An 8 8.5 Đậu
165 15070165 Ngô Trung Thành Nam 18/09/1995 Sông Bé 8.5 9.5 Đậu
166 15070166 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 29/10/1993 Sông Bé 9 5.5 Đậu
167 15070167 Nguyễn Thị Ngọc Thảo Nữ 10/09/1993 Bình Định 0 0 x
168 15070168 Nguyễn Thị Thạch Thảo Nữ 24/08/1996 Tp.HCM 8.5 5 Đậu
169 15070169 Phan Thanh Thảo Nữ 10/01/1996 Ninh Thuận 8 5 Đậu
170 15070170 Huỳnh Hương Thảo Nữ 01/06/1996 Bình Dương 8.5 6 Đậu
171 15070171 Nguyễn Thị Tuyết Thiết Nữ 22/02/1996 Bình Định 9.5 5.5 Đậu
172 15070172 Nguyễn Thị Trúc Thơ Nữ 04/08/1995 Bình Định 8 5 Đậu
173 15070173 Nguyễn Văn Thọ Nam 20/02/1992 Bình Định 7 5 Đậu
174 15070174 Nguyễn Thị Kim Thoa Nữ 18/06/1995 Đồng Tháp 9 5.5 Đậu
175 15070175 Nguyễn Thị Thu Nữ 22/10/1993 Thái Bình 7 3.5 Rớt
176 15070176 Trịnh Huyền Yến Thư Nữ 25/02/1995 Đồng Nai 6.5 5 Đậu
177 15070177 Trần Nguyệt Thư Nữ 08/10/1996 Long An 9 6 Đậu
178 15070178 Nguyễn Thị Thương Nữ 03/08/1995 Hà Tĩnh 8 6 Đậu
179 15070179 Nguyễn Hoài Thương Nữ 02/02/1995 Hà Tĩnh 6.5 5 Đậu
180 15070180 Đinh Thị Thúy Nữ 14/10/1995 Nghệ An 8.5 3.5 Rớt
181 15070181 Nguyễn Ngọc Thùy Nữ 01/01/1996 Bình Dương 9 6 Đậu
182 15070182 Vũ Thị Lệ Thủy Nữ 09/11/1994 Thái Bình 8 7.5 Đậu
183 15070183 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 07/12/1995 Bình Dương 6 3.5 Rớt
184 15070184 Trịnh Thị Thủy Nữ 15/11/1995 Hà Nam 8.5 5 Đậu
185 15070185 Nguyễn Minh Tiến Nam 14/05/1996 Đồng Nai 8.5 5 Đậu
186 15070186 Phan Thị Thanh Tiến Nữ 12/08/1992 Bình Dương 7 6.5 Đậu
187 15070187 Trần Thị Thanh Tình Nữ 01/08/1994 Bình Thuận 9 8 Đậu
188 15070188 Nguyễn Văn Tình Nam 11/12/1995 Bình Dương 8 8.5 Đậu
189 15070189 Nguyễn Thị Toan Nữ 02/08/1984 Nghệ An 9 4 Rớt
190 15070190 Huỳnh Ngọc Toàn Nam 26/04/1995 Bình Dương 7.5 5 Đậu
191 15070191 Trần Thị Ngọc Trâm Nữ 04/12/1989 Đồng Nai 6 3 Rớt
192 15070192 Trần Nguyễn Ngọc Trâm Nữ 02/06/1995 Cà Mau 5.5 4.5 Rớt
193 15070193 Nguyễn Thùy Bích Trâm Nữ 16/02/1996 Bình Phước 8.5 7.5 Đậu
194 15070194 Trần Thị Ngọc Trâm Nữ 05/05/1996 Bình Dương 7 4.5 Rớt
195 15070195 Bùi Huỳnh Phương Trâm Nữ 01/09/1995 Bình Dương 6 3.5 Rớt
196 15070196 Võ Thị Bích Trâm Nữ 05/02/1995 Bình Dương 7 5 Đậu
197 15070197 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 20/06/1995 Thái Bình 7.5 4 Rớt
198 15070198 Trần Thị Thùy Trang Nữ 20/08/1993 Sóc Trăng 0 0 x
199 15070199 Phan Thị Linh Trang Nữ 13/02/1996 Đắk Lắk 5.5 3 Rớt
200 15070200 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 05/09/1995 Gia Lai 8 7.5 Đậu
201 15070201 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 09/08/1996 Hà Tĩnh 8 3.5 Rớt
202 15070202 Huỳnh Thị Thúy Trang Nữ 26/10/1995 Đắk Nông 7.5 7 Đậu
203 15070203 Nguyễn Thị Hà Trang Nữ 01/03/1996 Lâm Đồng 8 3 Rớt
204 15070204 Ngô Dâng Triều Nam 21/12/1995 Quảng Trị 8.5 5 Đậu
205 15070205 Đỗ Thị Ngọc Tố Trinh Nữ 01/07/1995 TP. Hồ Chí Minh 7 5 Đậu
206 15070206 Lưu Trần Tuyết Trinh Nữ 16/07/1995 Đồng Tháp 9 8 Đậu
207 15070207 Nguyễn Thị Việt Trinh Nữ 10/05/1995 Bình Dương 0 0 x
208 15070208 Phan Hoàng Diễm Trúc Nữ 20/09/1995 Sông Bé 9 8.5 Đậu
209 15070209 Phạm Thị Thanh Trúc Nữ 27/09/1996 Bình Thuận 7.5 5 Đậu
210 15070210 Lê Văn Trung Nam 10/09/1982 Bình Dương 3.5 3.5 Rớt
211 15070211 Nguyễn Thành Trung Nam 03/06/1992 Đồng Nai 3.5 3.5 Rớt
212 15070212 Nguyễn Xuân Trung Nam 28/03/1982 TP. Hồ Chí Minh 8 7.5 Đậu
213 15070213 Chu Văn Trung Nam 13/08/1994 Nghệ An 9 7.5 Đậu
214 15070214 Đoàn Tấn Trung Nam 15/02/1996 Bình Dương 6.5 8 Đậu
215 15070215 Phạm Thị Kim Tuyến Nữ 02/06/1996 Bình Định 8 4 Rớt
216 15070216 Ngô Thụy Thanh Tuyền Nữ 05/02/1996 Bình Dương 6.5 8.5 Đậu
217 15070217 Mai Thị Thanh Tuyền Nữ 11/12/1996 Sông Bé 7.5 7 Đậu
218 15070218 Huỳnh Thu Tuyết Nữ 30/07/1996 Sông Bé 8.5 8.5 Đậu
219 15070219 Đặng Thị Tuyết Nữ 20/08/1994 Bình Thuận 9 6.5 Đậu
220 15070220 Hồ Thị Ánh Tuyết Nữ 12/09/1996 Bình Dương 7.5 5 Đậu
221 15070221 Hà Đình Nam 12/02/1996 Phú Thọ 8 4 Rớt
222 15070222 Nguyễn Thị Thùy Uyên Nữ 30/09/1986 Đồng Nai 9.5 4.5 Rớt
223 15070223 Huỳnh Khánh Vân Nữ 31/05/1995 Long An 8.5 3.5 Rớt
224 15070224 Trịnh Thị Kiều Vân Nữ 23/09/1996 Bến Tre 8.5 1 Rớt
225 15070225 Lê Thị Vân Nữ 10/08/1995 Thanh Hóa 7 3.5 Rớt
226 15070226 Nguyễn Thành Vàng Nam 07/02/1992 Tp.HCM 6 2.5 Rớt
227 15070227 Võ Tường Vi Nữ 24/06/1996 Sông Bé 7.5 6.5 Đậu
228 15070228 Phạm Quốc Việt Nam 06/05/1993 Bình Dương 9.5 3.5 Rớt
229 15070229 Lê Thị Hoàng Nữ 02/05/1995 Quảng Ngãi 9 4.5 Rớt
230 15070230 Vũ Thúy Vy Nữ 01/02/1996 Bình Phước 4.5 0 Rớt
231 15070231 Lâm Tiểu Xiêu Nữ 24/10/1995 Bình Dương 6 4 Rớt
232 15070232 Nguyễn Thị Hồng Yên Nữ 20/08/1995 Tây Ninh 7.5 8 Đậu
233 15070233 Văn Thị Hoàng Yến Nữ 05/01/1986 Bình Phước 7.5 4.5 Rớt
234 15070234 Trần Linh Hải Yến Nữ 04/03/1996 Bình Dương 7.5 6.5 Đậu
235 15070235 Vương Hoàng Yến Nữ 15/10/1995 Sông Bé 8 2.5 Rớt
Danh sách này có 235 thí sinh.

watch_later
02/11/2015 00:00:00  
visibility
 1047