Thông báo học viên nghỉ vào ngày 21/06/2018 và 22/06/2018

Học viên các lớp Kỹ năng sử dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao nghỉ vào thứ Năm ngày 21/06/2018 và thứ Sáu ngày 22/06/2018. Thứ Bảy ngày 23/06/2018 học viên các lớp học lại bình thường theo lịch học.
20/06/2018 09:54 — 395