Về việc xin chứng nhận tạm thời (cho sinh viên xét chuẩn đầu ra tin học) khóa thi ngày 22/04/2017

Học viên có nhu cầu xin chứng nhận tạm thời khóa thi ngày 22/04/2017 (để xét chuẩn đầu ra tin học) liên hệ trung tâm trong giờ hành chính làm đơn xin cấp trước ngày 10/05/2017.
Ngày nhận chứng nhận: 12/05/2017.

27/04/2017 10:08 — 736