Chủ đề đề tài đồ án MS.Powerpoint 2010 khóa kiểm tra ngày 15/10/2016

Thí sinh làm đề tài đồ án Ms.Powerpoint theo yêu cầu.
Thí sinh chép thư mục đề tài vào đĩa, ghi rõ Số Báo Danh trên nhãn đĩa và nộp đĩa cho cán bộ coi kiểm tra tại phòng thi.
10/09/2016 14:21 — 1248
TẢI VỀ FILE PDF