Thông báo về việc tổ chức đào tạo, thi và cấp chứng chỉ kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/06/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định tổ chức thi và cấp Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Trung tâm Công nghệ Thông tin trường Đại học Thủ Dầu Một thông báo về việc tổ chức đào tạo, thi và cấp Chứng chỉ kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin như sau:

1. Khóa thi ngày 10/09/2016 và ngày 15/10/2016 được tổ chức đào tạo, thi và cấp Chứng chỉ tin học ứng dụng A, B theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/07/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Bắt đầu từ tháng 09/2016, Trung tâm Công nghệ Thông tin sẽ tổ chức đào tạo, thi và cấp Chứng chỉ kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/06/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Thông tin và Truyền thông.

Chương trình đào tạo Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản xem tại đây.

Chương trình đào tạo Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao xem tại đây.

Thông tin chi tiết về việc tổ chức thi và cấp Chứng chỉ kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin sẽ được đăng tại itc.tdmu.edu.vn.


22/08/2016 15:35 — 573