Thông báo ôn tập cho các lớp 1601AHC4, 1601BHC3, 1601BHL3 dự kiểm tra khóa ngày 25/06/2016

Thông báo ôn tập cho các lớp dự khóa kiểm tra ngày 25/06/2016:
  • Lớp 1601AHC4 (A-2,4,6) học GV Võ Văn Bảy tại phòng B4-102. Khai giảng ngày 11/04/2016 và kết thúc ngày 23/05/2016.
  • Lớp 1601BHC3 (B-2,4,6) học GV Đặng Phạm Hữu Thảo tại phòng B4-105. Khai giảng ngày 16/03/2016 và kết thúc ngày 18/05/2016.
  • Lớp 1601BHL3 (B-3,5,7) học GV Bùi Sỹ Vương tại phòng B4-101. Khai giảng ngày 05/04/2016 và kết thúc ngày 31/05/2016.
Học viên các lớp trong danh sách thông báo, vui lòng tham gia các buổi ôn tập từ ngày 20/06/2016 đến ngày 24/06/2016 theo buổi học (2,4,6 hoặc 3,5,7) tại phòng học như thường lệ.
17/05/2016 10:45 — 669