Kết quả phúc khảo

img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 19080 ngày 16/11/2019

Ngày đăng: 25/11/2019, lượt xem : 39

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 19081 ngày 16/11/2019

Ngày đăng: 25/11/2019, lượt xem : 18

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 19070 ngày 05/10/2019

Ngày đăng: 14/10/2019, lượt xem : 160

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 19071 ngày 05/10/2019

Ngày đăng: 14/10/2019, lượt xem : 93

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 19060 ngày 07/09/2019

Ngày đăng: 16/09/2019, lượt xem : 155

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 19061 ngày 07/09/2019

Ngày đăng: 16/09/2019, lượt xem : 98

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 19050 ngày 03/08/2019

Ngày đăng: 12/08/2019, lượt xem : 148

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 19051 ngày 03/08/2019

Ngày đăng: 12/08/2019, lượt xem : 103

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 19040 ngày 06/07/2019

Ngày đăng: 15/07/2019, lượt xem : 148

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 19041 ngày 06/07/2019

Ngày đăng: 15/07/2019, lượt xem : 116

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 19030 ngày 18/05/2019

Ngày đăng: 27/05/2019, lượt xem : 182

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 19031 ngày 18/05/2019

Ngày đăng: 27/05/2019, lượt xem : 203

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 19020 ngày 20/04/2019

Ngày đăng: 29/04/2019, lượt xem : 332

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 19021 ngày 20/04/2019

Ngày đăng: 29/04/2019, lượt xem : 255

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 19010 ngày 19/01/2019

Ngày đăng: 28/01/2019, lượt xem : 325

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 19011 ngày 19/01/2019

Ngày đăng: 28/01/2019, lượt xem : 227

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 18090 ngày 01/12/2018

Ngày đăng: 10/12/2018, lượt xem : 247

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 18091 ngày 01/12/2018

Ngày đăng: 10/12/2018, lượt xem : 207

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 18080 ngày 20/10/2018

Ngày đăng: 29/10/2018, lượt xem : 294

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 18081 ngày 20/10/2018

Ngày đăng: 29/10/2018, lượt xem : 264

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 18070 ngày 15/09/2018

Ngày đăng: 24/09/2018, lượt xem : 414

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 18071 ngày 15/09/2018

Ngày đăng: 24/09/2018, lượt xem : 223

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 18060 ngày 11/08/2018

Ngày đăng: 21/08/2018, lượt xem : 278

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 18061 ngày 11/08/2018

Ngày đăng: 21/08/2018, lượt xem : 222

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 18050 ngày 14/07/2018

Ngày đăng: 23/07/2018, lượt xem : 285

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 18051 ngày 14/07/2018

Ngày đăng: 23/07/2018, lượt xem : 242

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 18040 ngày 09/06/2018

Ngày đăng: 18/06/2018, lượt xem : 341

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 18030 ngày 19/05/2018

Ngày đăng: 28/05/2018, lượt xem : 822

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 18031 ngày 19/05/2018

Ngày đăng: 28/05/2018, lượt xem : 793

View more

Kết quả chấm phúc khảo chứng chỉ ứng dụng CNTT khóa thi ngày 21/04/2018

Ngày đăng: 02/05/2018, lượt xem: 814

View more

Kết quả chấm phúc khảo chứng chỉ ứng dụng CNTT khóa thi ngày 03/02/2018

Ngày đăng: 27/02/2018, lượt xem: 871

View more

Kết quả chấm phúc khảo chứng chỉ ứng dụng CNTT khóa thi ngày 23/12/2017

Ngày đăng: 03/01/2018, lượt xem: 597

View more

Kết quả chấm phúc khảo chứng chỉ ứng dụng CNTT khóa thi ngày 25/11/2017

Ngày đăng: 05/12/2017, lượt xem: 562

View more

Kết quả chấm phúc khảo chứng chỉ ứng dụng CNTT khóa thi ngày 28/10/2017

Ngày đăng: 07/11/2017, lượt xem: 593

View more

Kết quả chấm phúc khảo chứng chỉ ứng dụng CNTT khóa thi ngày 30/09/2017

Ngày đăng: 11/10/2017, lượt xem: 589

View more

Kết quả chấm phúc khảo chứng chỉ ứng dụng CNTT (Cơ bản) khóa thi ngày 26/08/2017

Ngày đăng: 05/09/2017, lượt xem: 724

View more

Kết quả chấm phúc khảo chứng chỉ ứng dụng CNTT (Cơ bản) khóa thi ngày 29/07/2017

Ngày đăng: 07/08/2017, lượt xem: 651

View more

Kết quả chấm phúc khảo chứng chỉ ứng dụng CNTT (Nâng cao) khóa thi ngày 29/07/2017

Ngày đăng: 07/08/2017, lượt xem: 512

View more

Kết quả chấm phúc khảo chứng chỉ ứng dụng CNTT khóa thi ngày 01/07/2017

Ngày đăng: 18/07/2017, lượt xem: 538

View more

Kết quả chấm phúc khảo chứng chỉ ứng dụng CNTT khóa thi ngày 27/05/2017

Ngày đăng: 07/06/2017, lượt xem: 726

View more

Kết quả chấm phúc khảo chứng chỉ ứng dụng CNTT khóa thi ngày 22/04/2017

Ngày đăng: 04/05/2017, lượt xem: 601

View more

Kết quả chấm phúc khảo chứng chỉ ứng dụng CNTT khóa thi ngày 18/03/2017

Ngày đăng: 30/03/2017, lượt xem: 568

View more

Kết quả chấm phúc khảo kiểm tra chứng chỉ B khóa ngày 15/10/2016

Ngày đăng: 27/10/2016, lượt xem: 630

View more

Kết quả chấm phúc khảo kiểm tra chứng chỉ A khóa ngày 15/10/2016

Ngày đăng: 27/10/2016, lượt xem: 560

View more

Kết quả chấm phúc khảo kiểm tra chứng chỉ A khóa ngày 10/09/2016

Ngày đăng: 16/09/2016, lượt xem: 624

View more

Kết quả chấm phúc khảo kiểm tra chứng chỉ B khóa ngày 06/08/2016

Ngày đăng: 15/08/2016, lượt xem: 481

View more

Kết quả chấm phúc khảo kiểm tra chứng chỉ B khóa ngày 25/06/2016

Ngày đăng: 09/07/2016, lượt xem: 473

View more

Kết quả chấm phúc khảo kiểm tra chứng chỉ A khóa ngày 25/06/2016

Ngày đăng: 09/07/2016, lượt xem: 462

View more

Kết quả chấm phúc khảo kiểm tra chứng chỉ B khóa ngày 14/05/2016

Ngày đăng: 25/05/2016, lượt xem: 550

View more

Kết quả chấm phúc khảo kiểm tra chứng chỉ A khóa ngày 14/05/2016

Ngày đăng: 25/05/2016, lượt xem: 443

View more

Kết quả chấm phúc khảo kiểm tra chứng chỉ B khóa ngày 09/04/2016

Ngày đăng: 19/04/2016, lượt xem: 497

View more

Kết quả chấm phúc khảo kiểm tra chứng chỉ A khóa ngày 09/04/2016

Ngày đăng: 19/04/2016, lượt xem: 444

View more

Kết quả chấm phúc khảo kiểm tra chứng chỉ B khóa ngày 30/01/2016

Ngày đăng: 22/02/2016, lượt xem: 525

View more

Kết quả chấm phúc khảo kiểm tra chứng chỉ A khóa ngày 30/01/2016

Ngày đăng: 22/02/2016, lượt xem: 548

View more

Kết quả chấm phúc khảo kiểm tra chứng chỉ B khóa ngày 26/12/2015

Ngày đăng: 07/01/2016, lượt xem: 604

View more

Kết quả chấm phúc khảo kiểm tra chứng chỉ A khóa ngày 26/12/2015

Ngày đăng: 07/01/2016, lượt xem: 538

View more

Kết quả chấm phúc khảo khóa kiểm tra ngày 31/10/2015

Ngày đăng: 09/11/2015, lượt xem: 578

View more

Kết quả chấm phúc khảo khóa kiểm tra ngày 26/09/2015

Ngày đăng: 09/10/2015, lượt xem: 457

View more

Kết quả chấm phúc khảo CCB khóa kiểm tra ngày 15/08/2015

Ngày đăng: 26/08/2015, lượt xem: 502

View more