Kết quả phúc khảo

img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 22070
Ngày 11 tháng 06 năm 2022

Ngày đăng: 20/06/2022, lượt xem : 41

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 22071
Ngày 11 tháng 06 năm 2022

Ngày đăng: 20/06/2022, lượt xem : 32

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 22060
Ngày 28 tháng 05 năm 2022

Ngày đăng: 06/06/2022, lượt xem : 118

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 22061
Ngày 28 tháng 05 năm 2022

Ngày đăng: 06/06/2022, lượt xem : 70

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 22050
Ngày 23 tháng 04 năm 2022

Ngày đăng: 04/05/2022, lượt xem : 191

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 22051
Ngày 23 tháng 04 năm 2022

Ngày đăng: 04/05/2022, lượt xem : 139

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 22030
Ngày 02 tháng 04 năm 2022

Ngày đăng: 11/04/2022, lượt xem : 333

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 22031
Ngày 03 tháng 04 năm 2022

Ngày đăng: 11/04/2022, lượt xem : 202

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 22020
Ngày 15 tháng 01 năm 2022

Ngày đăng: 24/01/2022, lượt xem : 383

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 22021
Ngày 15 tháng 01 năm 2022

Ngày đăng: 24/01/2022, lượt xem : 226

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 22010
Ngày 08 tháng 01 năm 2022

Ngày đăng: 17/01/2022, lượt xem : 198

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 22011
Ngày 08, 09 tháng 01 năm 2022

Ngày đăng: 17/01/2022, lượt xem : 172

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 21070
Ngày 04 tháng 12 năm 2021

Ngày đăng: 13/12/2021, lượt xem : 236

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 21071
Ngày 04 tháng 12 năm 2021

Ngày đăng: 13/12/2021, lượt xem : 171

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 21060
Ngày 13 tháng 11 năm 2021

Ngày đăng: 22/11/2021, lượt xem : 198

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 21061
Ngày 13 tháng 11 năm 2021

Ngày đăng: 22/11/2021, lượt xem : 201

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 21050
Ngày 12 tháng 06 năm 2021

Ngày đăng: 21/06/2021, lượt xem : 182

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 21051
Ngày 12 tháng 06 năm 2021

Ngày đăng: 21/06/2021, lượt xem : 191

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 21040
Ngày 15 tháng 05 năm 2021

Ngày đăng: 24/05/2021, lượt xem : 166

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 21041
Ngày 15 tháng 05 năm 2021

Ngày đăng: 24/05/2021, lượt xem : 130

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 21030
Ngày 17 tháng 04 năm 2021

Ngày đăng: 26/04/2021, lượt xem : 213

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 21031
Ngày 17 tháng 04 năm 2021

Ngày đăng: 26/04/2021, lượt xem : 159

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 21020
Ngày 20 tháng 03 năm 2021

Ngày đăng: 29/03/2021, lượt xem : 218

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 21021
Ngày 20 tháng 03 năm 2021

Ngày đăng: 29/03/2021, lượt xem : 152

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 21010
Ngày 30 tháng 01 năm 2021

Ngày đăng: 08/02/2021, lượt xem : 221

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 21011
Ngày 30 tháng 01 năm 2021

Ngày đăng: 08/02/2021, lượt xem : 173

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 20090
Ngày 19 tháng 12 năm 2020

Ngày đăng: 28/12/2020, lượt xem : 245

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 20091
Ngày 19 tháng 12 năm 2020

Ngày đăng: 28/12/2020, lượt xem : 213

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 20080
Ngày 14 tháng 11 năm 2020

Ngày đăng: 23/11/2020, lượt xem : 232

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 20081
Ngày 14 tháng 11 năm 2020

Ngày đăng: 23/11/2020, lượt xem : 617

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 20070
Ngày 17 tháng 10 năm 2020

Ngày đăng: 26/10/2020, lượt xem : 572

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 20071
Ngày 17 tháng 10 năm 2020

Ngày đăng: 26/10/2020, lượt xem : 421

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 20060
Ngày 19 tháng 09 năm 2020

Ngày đăng: 28/09/2020, lượt xem : 322

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 20061
Ngày 19 tháng 09 năm 2020

Ngày đăng: 28/09/2020, lượt xem : 257

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 20050
Ngày 15 tháng 08 năm 2020

Ngày đăng: 24/08/2020, lượt xem : 346

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 20051
Ngày 15 tháng 08 năm 2020

Ngày đăng: 24/08/2020, lượt xem : 285

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 20040
Ngày 18 tháng 07 năm 2020

Ngày đăng: 27/07/2020, lượt xem : 335

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 20041
Ngày 18 tháng 07 năm 2020

Ngày đăng: 27/07/2020, lượt xem : 296

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 20030
Ngày 20 tháng 06 năm 2020

Ngày đăng: 29/06/2020, lượt xem : 336

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 20031
Ngày 20 tháng 06 năm 2020

Ngày đăng: 29/06/2020, lượt xem : 296

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 20020
Ngày 30 tháng 05 năm 2020

Ngày đăng: 08/06/2020, lượt xem : 536

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 20021
Ngày 30 tháng 05 năm 2020

Ngày đăng: 08/06/2020, lượt xem : 287

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 20010
Ngày 11 tháng 01 năm 2020

Ngày đăng: 20/01/2020, lượt xem : 524

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 20011
Ngày 11 tháng 01 năm 2020

Ngày đăng: 20/01/2020, lượt xem : 309

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 19090
Ngày 21 tháng 12 năm 2019

Ngày đăng: 30/12/2019, lượt xem : 408

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 19091
Ngày 21 tháng 12 năm 2019

Ngày đăng: 30/12/2019, lượt xem : 395

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 19080
Ngày 16 tháng 11 năm 2019

Ngày đăng: 25/11/2019, lượt xem : 383

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 19081
Ngày 16 tháng 11 năm 2019

Ngày đăng: 25/11/2019, lượt xem : 541

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 19070
Ngày 05 tháng 10 năm 2019

Ngày đăng: 14/10/2019, lượt xem : 461

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 19071
Ngày 05 tháng 10 năm 2019

Ngày đăng: 14/10/2019, lượt xem : 338

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 19060
Ngày 07 tháng 09 năm 2019

Ngày đăng: 16/09/2019, lượt xem : 634

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 19061
Ngày 07 tháng 09 năm 2019

Ngày đăng: 16/09/2019, lượt xem : 347

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 19050
Ngày 03 tháng 08 năm 2019

Ngày đăng: 12/08/2019, lượt xem : 387

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 19051
Ngày 03 tháng 08 năm 2019

Ngày đăng: 12/08/2019, lượt xem : 339

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 19040
Ngày 06 tháng 07 năm 2019

Ngày đăng: 15/07/2019, lượt xem : 388

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 19041
Ngày 06 tháng 07 năm 2019

Ngày đăng: 15/07/2019, lượt xem : 348

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 19030
Ngày 18 tháng 05 năm 2019

Ngày đăng: 27/05/2019, lượt xem : 415

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 19031
Ngày 18 tháng 05 năm 2019

Ngày đăng: 27/05/2019, lượt xem : 675

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 19020
Ngày 20 tháng 04 năm 2019

Ngày đăng: 29/04/2019, lượt xem : 586

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 19021
Ngày 20 tháng 04 năm 2019

Ngày đăng: 29/04/2019, lượt xem : 502

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 19010
Ngày 19 tháng 01 năm 2019

Ngày đăng: 28/01/2019, lượt xem : 574

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 19011
Ngày 19 tháng 01 năm 2019

Ngày đăng: 28/01/2019, lượt xem : 459

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 18090
Ngày 01 tháng 12 năm 2018

Ngày đăng: 10/12/2018, lượt xem : 480

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 18091
Ngày 01 tháng 12 năm 2018

Ngày đăng: 10/12/2018, lượt xem : 437

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 18080
Ngày 20 tháng 10 năm 2018

Ngày đăng: 29/10/2018, lượt xem : 553

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 18081
Ngày 20 tháng 10 năm 2018

Ngày đăng: 29/10/2018, lượt xem : 507

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 18070
Ngày 15 tháng 09 năm 2018

Ngày đăng: 24/09/2018, lượt xem : 1222

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 18071
Ngày 15 tháng 09 năm 2018

Ngày đăng: 24/09/2018, lượt xem : 442

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 18060
Ngày 11 tháng 08 năm 2018

Ngày đăng: 21/08/2018, lượt xem : 743

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 18061
Ngày 11 tháng 08 năm 2018

Ngày đăng: 21/08/2018, lượt xem : 455

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 18050
Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Ngày đăng: 23/07/2018, lượt xem : 497

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 18051
Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Ngày đăng: 23/07/2018, lượt xem : 703

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 18040
Ngày 09 tháng 06 năm 2018

Ngày đăng: 18/06/2018, lượt xem : 561

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 18030
Ngày 19 tháng 05 năm 2018

Ngày đăng: 28/05/2018, lượt xem : 1327

View more
img11

Kết quả phúc khảo Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 18031
Ngày 19 tháng 05 năm 2018

Ngày đăng: 28/05/2018, lượt xem : 1266

View more