Thông Báo Tổ Chức Thi

Thông Báo Tổ Chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT ngày 16/11/2019

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 11:00 SA ngày 07/11/2019

10/7/2019 2:59:29 PM

Thông Báo Tổ Chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT ngày 05/10/2019

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 11:00 SA ngày 26/09/2019

9/9/2019 10:13:59 AM

Thông Báo Tổ Chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT ngày 07/09/2019

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 11:00 SA ngày 29/08/2019

8/5/2019 3:20:26 PM

Thông Báo Tổ Chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT ngày 03/08/2019

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 11:00 SA ngày 25/07/2019

7/8/2019 10:17:25 AM

Thông Báo Tổ Chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT ngày 06/07/2019

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 11:00 SA ngày 27/06/2019

5/24/2019 8:56:48 AM

Thông Báo Tổ Chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT ngày 18/05/2019

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 11:00 SA ngày 09/05/2019

4/22/2019 8:32:26 AM

Thông Báo Tổ Chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT ngày 20/04/2019

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 10:00 SA ngày 11/04/2019

3/4/2019 3:45:19 PM

Thông Báo Tổ Chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT ngày 19/01/2019

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 11:00 sáng ngày 10/01/2019

12/3/2018 10:40:57 AM

Thông Báo Tổ Chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT ngày 01/12/2018

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 11:00 sáng ngày 22/11/2018

10/23/2018 9:07:30 AM

Thông Báo Tổ Chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT ngày 20/10/2018

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 11:00 sáng ngày 11/10/2018

9/19/2018 8:18:39 AM

Thông Báo Tổ Chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT ngày 15/09/2018

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 11:00 sáng ngày 06/09/2018

8/14/2018 8:06:25 AM

Thông Báo Tổ Chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT ngày 11/08/2018

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 11:00 sáng ngày 02/08/2018

7/18/2018 7:33:01 AM

Thông Báo Tổ Chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT ngày 14/07/2018

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 11:00 sáng ngày 05/07/2018

6/29/2018 2:11:56 PM