Thông báo nhận chứng chỉ

Thông báo nhận chứng chỉ Ứng dụng CNTT khóa thi ngày 17/10/2020 và ngày 14/11/2020

Học viên đến nhận chứng chỉ tại trung tâm đến hết ngày 31/03/2021

12/29/2020 3:50:14 PM

Thông báo nhận chứng chỉ Ứng dụng CNTT khóa thi ngày 19/09/2020

Học viên đến nhận chứng chỉ tại trung tâm đến hết ngày 05/02/2021

12/8/2020 8:11:34 AM

Thông báo nhận chứng chỉ Ứng dụng CNTT khóa thi ngày 15/08/2020

Học viên đến nhận chứng chỉ tại trung tâm đến hết ngày 31/12/2020

11/18/2020 9:23:59 AM