Thông báo nhận chứng chỉ

Thông báo nhận chứng chỉ Ứng dụng CNTT khóa thi ngày 15/08/2020

Học viên đến nhận chứng chỉ tại trung tâm đến hết ngày 31/12/2020

11/18/2020 9:23:59 AM