Kết quả thi

img11

Kết Quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 19080
ngày 16/11/2019

Ngày đăng: 17/11/2019, lượt xem : 2232

View more
img11

Kết Quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 19081
ngày 16/11/2019

Ngày đăng: 17/11/2019, lượt xem : 1571

View more
img11

Kết Quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 19070
ngày 05/10/2019

Ngày đăng: 06/10/2019, lượt xem : 2097

View more
img11

Kết Quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 19071
ngày 05/10/2019

Ngày đăng: 06/10/2019, lượt xem : 1623

View more
img11

Kết Quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 19060
ngày 07/09/2019

Ngày đăng: 08/09/2019, lượt xem : 2129

View more
img11

Kết Quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 19061
ngày 07/09/2019

Ngày đăng: 08/09/2019, lượt xem : 1405

View more
img11

Kết Quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 19050
ngày 03/08/2019

Ngày đăng: 04/08/2019, lượt xem : 1813

View more
img11

Kết Quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 19051
ngày 03/08/2019

Ngày đăng: 04/08/2019, lượt xem : 1370

View more
img11

Kết Quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 19040
ngày 06/07/2019

Ngày đăng: 07/07/2019, lượt xem : 8433

View more
img11

Kết Quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 19041
ngày 06/07/2019

Ngày đăng: 07/07/2019, lượt xem : 1861

View more
img11

Kết Quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 19030
ngày 18/05/2019

Ngày đăng: 19/05/2019, lượt xem : 3094

View more
img11

Kết Quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 19031
ngày 18/05/2019

Ngày đăng: 19/05/2019, lượt xem : 2375

View more
img11

Kết Quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 19020
ngày 20/04/2019

Ngày đăng: 21/04/2019, lượt xem : 27572

View more
img11

Kết Quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 19021
ngày 20/04/2019

Ngày đăng: 21/04/2019, lượt xem : 7820

View more
img11

Kết Quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 19010
ngày 19/01/2019

Ngày đăng: 20/01/2019, lượt xem : 12062

View more
img11

Kết Quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 19011
ngày 19/01/2019

Ngày đăng: 20/01/2019, lượt xem : 13075

View more
img11

Kết Quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 18090
ngày 01/12/2018

Ngày đăng: 02/12/2018, lượt xem : 13438

View more
img11

Kết Quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 18091
ngày 01/12/2018

Ngày đăng: 02/12/2018, lượt xem : 54221

View more
img11

Kết Quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 18080
ngày 20/10/2018

Ngày đăng: 21/10/2018, lượt xem : 7187

View more
img11

Kết Quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 18081
ngày 20/10/2018

Ngày đăng: 21/10/2018, lượt xem : 1609

View more
img11

Kết Quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 18070
ngày 15/09/2018

Ngày đăng: 16/09/2018, lượt xem : 34936

View more
img11

Kết Quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 18071
ngày 15/09/2018

Ngày đăng: 16/09/2018, lượt xem : 5983

View more
img11

Kết Quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 18060
ngày 11/08/2018

Ngày đăng: 13/08/2018, lượt xem : 15187

View more
img11

Kết Quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 18061
ngày 11/08/2018

Ngày đăng: 13/08/2018, lượt xem : 6375

View more
img11

Kết Quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 18050
ngày 14/07/2018

Ngày đăng: 16/07/2018, lượt xem : 29209

View more
img11

Kết Quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 18051
ngày 14/07/2018

Ngày đăng: 16/07/2018, lượt xem : 6319

View more
img11

Kết Quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 18040
ngày 09/06/2018

Ngày đăng: 11/06/2018, lượt xem : 1328

View more
img11

Kết Quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 18041
ngày 09/06/2018

Ngày đăng: 11/06/2018, lượt xem : 1345

View more
img11

Kết Quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 18030
ngày 19/05/2018

Ngày đăng: 21/05/2018, lượt xem : 11291

View more
img11

Kết Quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 18031
ngày 19/05/2018

Ngày đăng: 21/05/2018, lượt xem : 1242

View more

KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT NÂNG CAO NGÀY 21/04/2018

Ngày đăng: 24/04/2018, lượt xem: 2141

View more

KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN NGÀY 21/04/2018

Ngày đăng: 24/04/2018, lượt xem: 2079

View more

Kết quả thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 03/02/2018

Ngày đăng: 05/02/2018, lượt xem: 17721

View more

Kết quả thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 03/02/2018

Ngày đăng: 05/02/2018, lượt xem: 1626

View more

Kết quả thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 23/12/2017

Ngày đăng: 25/12/2017, lượt xem: 7895

View more

Kết quả thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 23/12/2017

Ngày đăng: 25/12/2017, lượt xem: 1263

View more

Kết quả thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 25/11/2017

Ngày đăng: 27/11/2017, lượt xem: 9658

View more

Kết quả thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 25/11/2017

Ngày đăng: 27/11/2017, lượt xem: 11620

View more

Kết quả thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 28/10/2017

Ngày đăng: 30/10/2017, lượt xem: 1547

View more

Kết quả thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 28/10/2017

Ngày đăng: 30/10/2017, lượt xem: 15885

View more

Kết quả thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 30/09/2017

Ngày đăng: 04/10/2017, lượt xem: 1536

View more

Kết quả thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 30/09/2017

Ngày đăng: 04/10/2017, lượt xem: 1136

View more

Kết quả thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 26/08/2017

Ngày đăng: 28/08/2017, lượt xem: 4556

View more

Kết quả thi chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao ngày 26/08/2017

Ngày đăng: 28/08/2017, lượt xem: 13441

View more

Kết quả thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản ngày 29/07/2017

Ngày đăng: 31/07/2017, lượt xem: 6152

View more

Kết quả thi chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao ngày 29/07/2017

Ngày đăng: 31/07/2017, lượt xem: 816

View more

Kết quả thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản ngày 01/07/2017

Ngày đăng: 07/07/2017, lượt xem: 1755

View more

Kết quả thi chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao ngày 01/07/2017

Ngày đăng: 07/07/2017, lượt xem: 875

View more

Kết quả thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản ngày 27/05/2017

Ngày đăng: 30/05/2017, lượt xem: 1670

View more

Kết quả thi chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao ngày 27/05/2017

Ngày đăng: 30/05/2017, lượt xem: 1025

View more

Kết quả thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản ngày 22/04/2017

Ngày đăng: 24/04/2017, lượt xem: 1602

View more

Kết quả thi chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao ngày 22/04/2017

Ngày đăng: 24/04/2017, lượt xem: 975

View more

Kết quả thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản ngày 18/03/2017

Ngày đăng: 21/03/2017, lượt xem: 1277

View more

Kết quả thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản ngày 14/01/2017

Ngày đăng: 19/01/2017, lượt xem: 2140

View more

Kết quả thi chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao ngày 14/01/2017

Ngày đăng: 19/01/2017, lượt xem: 1095

View more

Kết quả kiểm tra chứng chỉ B ngày 15/10/2016

Ngày đăng: 20/10/2016, lượt xem: 1002

View more

Kết quả kiểm tra chứng chỉ A ngày 15/10/2016

Ngày đăng: 20/10/2016, lượt xem: 1241

View more

Kết quả kiểm tra chứng chỉ A ngày 10/09/2016

Ngày đăng: 12/09/2016, lượt xem: 990

View more

Kết quả kiểm tra chứng chỉ B ngày 10/09/2016

Ngày đăng: 12/09/2016, lượt xem: 779

View more

Kết quả kiểm tra chứng chỉ B ngày 06/08/2016

Ngày đăng: 09/08/2016, lượt xem: 819

View more

Kết quả kiểm tra chứng chỉ A ngày 06/08/2016

Ngày đăng: 09/08/2016, lượt xem: 742

View more

Kết quả kiểm tra chứng chỉ B ngày 25/06/2016

Ngày đăng: 29/06/2016, lượt xem: 996

View more

Kết quả kiểm tra chứng chỉ A ngày 25/06/2016

Ngày đăng: 29/06/2016, lượt xem: 1003

View more

Kết quả kiểm tra chứng chỉ B ngày 14/05/2016

Ngày đăng: 18/05/2016, lượt xem: 799

View more

Kết quả kiểm tra chứng chỉ A ngày 14/05/2016

Ngày đăng: 18/05/2016, lượt xem: 800

View more

Kết quả kiểm tra chứng chỉ B ngày 09/04/2016

Ngày đăng: 12/04/2016, lượt xem: 749

View more

Kết quả kiểm tra chứng chỉ A ngày 09/04/2016

Ngày đăng: 12/04/2016, lượt xem: 837

View more

Kết quả kiểm tra chứng chỉ B ngày 30/01/2016

Ngày đăng: 01/02/2016, lượt xem: 877

View more

Kết quả kiểm tra chứng chỉ A ngày 30/01/2016

Ngày đăng: 01/02/2016, lượt xem: 1024

View more

Kết quả kiểm tra chứng chỉ B ngày 26/12/2015

Ngày đăng: 30/12/2015, lượt xem: 790

View more

Kết quả kiểm tra chứng chỉ A ngày 26/12/2015

Ngày đăng: 30/12/2015, lượt xem: 788

View more

Kết quả kiểm tra chứng chỉ B ngày 21/11/2015

Ngày đăng: 27/11/2015, lượt xem: 774

View more

Kết quả kiểm tra chứng chỉ A ngày 21/11/2015

Ngày đăng: 27/11/2015, lượt xem: 834

View more

Kết quả kiểm tra chứng chỉ A ngày 31/10/2015

Ngày đăng: 03/11/2015, lượt xem: 750

View more

Kết quả kiểm tra chứng chỉ B ngày 31/10/2015

Ngày đăng: 03/11/2015, lượt xem: 649

View more

Kết quả kiểm tra chứng chỉ B ngày 26/09/2015

Ngày đăng: 02/10/2015, lượt xem: 584

View more

Kết quả kiểm tra chứng chỉ A ngày 26/09/2015

Ngày đăng: 02/10/2015, lượt xem: 571

View more

Kết quả kiểm tra chứng chỉ B ngày 15/08/2015

Ngày đăng: 19/08/2015, lượt xem: 545

View more

Kết quả kiểm tra chứng chỉ A ngày 15/08/2015

Ngày đăng: 19/08/2015, lượt xem: 543

View more

Kết quả kiểm tra chứng chỉ B ngày 25/07/2015

Ngày đăng: 31/07/2015, lượt xem: 1161

View more

Kết quả kiểm tra chứng chỉ A ngày 25/07/2015

Ngày đăng: 31/07/2015, lượt xem: 652

View more