Kết quả thi

img11

Kết Quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 19060
ngày 07/09/2019

Ngày đăng: 08/09/2019, lượt xem : 1555

View more
img11

Kết Quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 19061
ngày 07/09/2019

Ngày đăng: 08/09/2019, lượt xem : 963

View more
img11

Kết Quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 19050
ngày 03/08/2019

Ngày đăng: 04/08/2019, lượt xem : 1585

View more
img11

Kết Quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 19051
ngày 03/08/2019

Ngày đăng: 04/08/2019, lượt xem : 1129

View more
img11

Kết Quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 19040
ngày 06/07/2019

Ngày đăng: 07/07/2019, lượt xem : 8255

View more
img11

Kết Quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 19041
ngày 06/07/2019

Ngày đăng: 07/07/2019, lượt xem : 1690

View more
img11

Kết Quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 19030
ngày 18/05/2019

Ngày đăng: 19/05/2019, lượt xem : 2956

View more
img11

Kết Quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 19031
ngày 18/05/2019

Ngày đăng: 19/05/2019, lượt xem : 2246

View more
img11

Kết Quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 19020
ngày 20/04/2019

Ngày đăng: 21/04/2019, lượt xem : 27423

View more
img11

Kết Quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 19021
ngày 20/04/2019

Ngày đăng: 21/04/2019, lượt xem : 7653

View more
img11

Kết Quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 19010
ngày 19/01/2019

Ngày đăng: 20/01/2019, lượt xem : 11908

View more
img11

Kết Quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 19011
ngày 19/01/2019

Ngày đăng: 20/01/2019, lượt xem : 12999

View more
img11

Kết Quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 18090
ngày 01/12/2018

Ngày đăng: 02/12/2018, lượt xem : 13382

View more
img11

Kết Quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 18091
ngày 01/12/2018

Ngày đăng: 02/12/2018, lượt xem : 54146

View more
img11

Kết Quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 18080
ngày 20/10/2018

Ngày đăng: 21/10/2018, lượt xem : 7119

View more
img11

Kết Quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 18081
ngày 20/10/2018

Ngày đăng: 21/10/2018, lượt xem : 1551

View more
img11

Kết Quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 18070
ngày 15/09/2018

Ngày đăng: 16/09/2018, lượt xem : 34875

View more
img11

Kết Quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 18071
ngày 15/09/2018

Ngày đăng: 16/09/2018, lượt xem : 5931

View more
img11

Kết Quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 18060
ngày 11/08/2018

Ngày đăng: 13/08/2018, lượt xem : 15125

View more
img11

Kết Quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 18061
ngày 11/08/2018

Ngày đăng: 13/08/2018, lượt xem : 6327

View more
img11

Kết Quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 18050
ngày 14/07/2018

Ngày đăng: 16/07/2018, lượt xem : 29119

View more
img11

Kết Quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 18051
ngày 14/07/2018

Ngày đăng: 16/07/2018, lượt xem : 6258

View more
img11

Kết Quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 18040
ngày 09/06/2018

Ngày đăng: 11/06/2018, lượt xem : 1282

View more
img11

Kết Quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 18041
ngày 09/06/2018

Ngày đăng: 11/06/2018, lượt xem : 1293

View more
img11

Kết Quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 18030
ngày 19/05/2018

Ngày đăng: 21/05/2018, lượt xem : 11198

View more
img11

Kết Quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 18031
ngày 19/05/2018

Ngày đăng: 21/05/2018, lượt xem : 1197

View more
img11

KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT NÂNG CAO NGÀY 21/04/2018

Ngày đăng: 24/04/2018, lượt xem: 2098

View more
img11

KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN NGÀY 21/04/2018

Ngày đăng: 24/04/2018, lượt xem: 2026

View more
img11

Kết quả thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 03/02/2018

Ngày đăng: 05/02/2018, lượt xem: 17674

View more
img11

Kết quả thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 03/02/2018

Ngày đăng: 05/02/2018, lượt xem: 1592

View more
img11

Kết quả thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 23/12/2017

Ngày đăng: 25/12/2017, lượt xem: 7850

View more
img11

Kết quả thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 23/12/2017

Ngày đăng: 25/12/2017, lượt xem: 1229

View more
img11

Kết quả thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 25/11/2017

Ngày đăng: 27/11/2017, lượt xem: 9612

View more
img11

Kết quả thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 25/11/2017

Ngày đăng: 27/11/2017, lượt xem: 11590

View more
img11

Kết quả thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 28/10/2017

Ngày đăng: 30/10/2017, lượt xem: 1514

View more
img11

Kết quả thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 28/10/2017

Ngày đăng: 30/10/2017, lượt xem: 15834

View more
img11

Kết quả thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 30/09/2017

Ngày đăng: 04/10/2017, lượt xem: 1501

View more
img11

Kết quả thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 30/09/2017

Ngày đăng: 04/10/2017, lượt xem: 1114

View more
img11

Kết quả thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 26/08/2017

Ngày đăng: 28/08/2017, lượt xem: 4519

View more
img11

Kết quả thi chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao ngày 26/08/2017

Ngày đăng: 28/08/2017, lượt xem: 13405

View more
img11

Kết quả thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản ngày 29/07/2017

Ngày đăng: 31/07/2017, lượt xem: 6121

View more
img11

Kết quả thi chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao ngày 29/07/2017

Ngày đăng: 31/07/2017, lượt xem: 791

View more
img11

Kết quả thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản ngày 01/07/2017

Ngày đăng: 07/07/2017, lượt xem: 1726

View more
img11

Kết quả thi chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao ngày 01/07/2017

Ngày đăng: 07/07/2017, lượt xem: 849

View more
img11

Kết quả thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản ngày 27/05/2017

Ngày đăng: 30/05/2017, lượt xem: 1642

View more
img11

Kết quả thi chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao ngày 27/05/2017

Ngày đăng: 30/05/2017, lượt xem: 1004

View more
img11

Kết quả thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản ngày 22/04/2017

Ngày đăng: 24/04/2017, lượt xem: 1569

View more
img11

Kết quả thi chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao ngày 22/04/2017

Ngày đăng: 24/04/2017, lượt xem: 953

View more
img11

Kết quả thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản ngày 18/03/2017

Ngày đăng: 21/03/2017, lượt xem: 1255

View more
img11

Kết quả thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản ngày 14/01/2017

Ngày đăng: 19/01/2017, lượt xem: 2116

View more
img11

Kết quả thi chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao ngày 14/01/2017

Ngày đăng: 19/01/2017, lượt xem: 1074

View more
img11

Kết quả kiểm tra chứng chỉ B ngày 15/10/2016

Ngày đăng: 20/10/2016, lượt xem: 985

View more
img11

Kết quả kiểm tra chứng chỉ A ngày 15/10/2016

Ngày đăng: 20/10/2016, lượt xem: 1220

View more
img11

Kết quả kiểm tra chứng chỉ A ngày 10/09/2016

Ngày đăng: 12/09/2016, lượt xem: 977

View more
img11

Kết quả kiểm tra chứng chỉ B ngày 10/09/2016

Ngày đăng: 12/09/2016, lượt xem: 760

View more
img11

Kết quả kiểm tra chứng chỉ B ngày 06/08/2016

Ngày đăng: 09/08/2016, lượt xem: 798

View more
img11

Kết quả kiểm tra chứng chỉ A ngày 06/08/2016

Ngày đăng: 09/08/2016, lượt xem: 722

View more
img11

Kết quả kiểm tra chứng chỉ B ngày 25/06/2016

Ngày đăng: 29/06/2016, lượt xem: 968

View more
img11

Kết quả kiểm tra chứng chỉ A ngày 25/06/2016

Ngày đăng: 29/06/2016, lượt xem: 982

View more
img11

Kết quả kiểm tra chứng chỉ B ngày 14/05/2016

Ngày đăng: 18/05/2016, lượt xem: 784

View more
img11

Kết quả kiểm tra chứng chỉ A ngày 14/05/2016

Ngày đăng: 18/05/2016, lượt xem: 778

View more
img11

Kết quả kiểm tra chứng chỉ B ngày 09/04/2016

Ngày đăng: 12/04/2016, lượt xem: 736

View more
img11

Kết quả kiểm tra chứng chỉ A ngày 09/04/2016

Ngày đăng: 12/04/2016, lượt xem: 813

View more
img11

Kết quả kiểm tra chứng chỉ B ngày 30/01/2016

Ngày đăng: 01/02/2016, lượt xem: 860

View more
img11

Kết quả kiểm tra chứng chỉ A ngày 30/01/2016

Ngày đăng: 01/02/2016, lượt xem: 1006

View more
img11

Kết quả kiểm tra chứng chỉ B ngày 26/12/2015

Ngày đăng: 30/12/2015, lượt xem: 774

View more
img11

Kết quả kiểm tra chứng chỉ A ngày 26/12/2015

Ngày đăng: 30/12/2015, lượt xem: 774

View more
img11

Kết quả kiểm tra chứng chỉ B ngày 21/11/2015

Ngày đăng: 27/11/2015, lượt xem: 758

View more
img11

Kết quả kiểm tra chứng chỉ A ngày 21/11/2015

Ngày đăng: 27/11/2015, lượt xem: 818

View more
img11

Kết quả kiểm tra chứng chỉ A ngày 31/10/2015

Ngày đăng: 03/11/2015, lượt xem: 736

View more
img11

Kết quả kiểm tra chứng chỉ B ngày 31/10/2015

Ngày đăng: 03/11/2015, lượt xem: 632

View more
img11

Kết quả kiểm tra chứng chỉ B ngày 26/09/2015

Ngày đăng: 02/10/2015, lượt xem: 569

View more
img11

Kết quả kiểm tra chứng chỉ A ngày 26/09/2015

Ngày đăng: 02/10/2015, lượt xem: 558

View more
img11

Kết quả kiểm tra chứng chỉ B ngày 15/08/2015

Ngày đăng: 19/08/2015, lượt xem: 530

View more
img11

Kết quả kiểm tra chứng chỉ A ngày 15/08/2015

Ngày đăng: 19/08/2015, lượt xem: 525

View more
img11

Kết quả kiểm tra chứng chỉ B ngày 25/07/2015

Ngày đăng: 31/07/2015, lượt xem: 1145

View more
img11

Kết quả kiểm tra chứng chỉ A ngày 25/07/2015

Ngày đăng: 31/07/2015, lượt xem: 631

View more