Chiêu Sinh

Trung tâm Công nghệ Thông tin thường xuyên chiêu sinh các lớp:

1.   Lớp cấp tốc học ban ngày: Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao.
 • Thời gian học: 14 buổi, mỗi tuần học 2 ngày thứ bảy và chủ nhật.
 • Học phí: 1.100.000 VNĐ (bao gồm học phí + lệ phí thi + lệ phí cấp chứng chỉ + tài liệu).
 • Hồ sơ đăng ký: Bản sao CMND.
2.   Lớp ôn cấp tốc: Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao.
 • Thời gian học: 9 buổi, mỗi tuần học 3 buổi vào tối 2-4-6 hoặc 3-5-7 hoặc theo thời gian tùy chọn.
 • Học phí: 750.000 VNĐ (bao gồm học phí ôn + lệ phí thi + lệ phí cấp chứng chỉ + tài liệu).
 • Hồ sơ đăng ký: Bản sao CMND.
3.   Lớp “Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản” bao gồm 6 mô đun. Đề cương chi tiết xem tại đây.
 • Thời gian học: 19 buổi, mỗi tuần học 3 buổi vào tối 2-4-6 hoặc 3-5-7 hoặc theo thời gian tùy chọn.
 • Học phí: 1.100.000 VNĐ (bao gồm học phí + lệ phí thi + lệ phí cấp chứng chỉ + tài liệu).
 • Hồ sơ đăng ký: Bản sao CMND.
4.   Lớp “Kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao” bao gồm 3 mô đun. Đề cương chi tiết xem tại đây.
Tên lớp Thời gian học Học phí
Lớp Word + Excel + PowerPoint 19 buổi 1.100.000 VNĐ
Lớp Word + Excel + An toàn thông tin 19 buổi 1.100.000 VNĐ
Lớp Word + PowerPoint + An toàn thông tin 19 buổi 1.100.000 VNĐ
Lớp Word + PowerPoint + Access 19 buổi 1.150.000  VNĐ
Lớp Word + Excel + AutoCad 19 buổi 1.150.000 VNĐ
Lớp Word + PowerPoint + AutoCad 19 buổi 1.150.000 VNĐ
 • Thời gian học: mỗi tuần 3 buổi vào tối 2-4-6 hoặc 3-5-7 hoặc theo thời gian tùy chọn.
 • Học phí đã bao gồm lệ phí thi + lệ phí cấp chứng chỉ + tài liệu.
 • Hồ sơ đăng ký:  Bản sao CMND.