Thông báo đăng ký dự thi

KHÓA THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT Ngày 19 tháng 12 năm 2020

Nhận hồ sơ đăng ký đến hết 11:00 sáng ngày 10/12/2020

Thời gian đăng ký còn lại